About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

July 1,2016

President Tsunekazu Takeda (IOC member)
Vice Presidents Hirobumi Kawano
Hidetoshi Tanaka
Tsuyoshi Aoki
Yasuo Saito
Secretary General Eisuke Hiraoka
Senior Executive Board members Seiko Hashimoto *
Kohzo Tashima
Tsuyoshi Fukui
Kiichiro Matsumaru
Executive Board members Shin-ichiro Otsuka
Mitsugi Ogata
Masanori Ozaki
Ichiro Kono
Akira Kokaze
Yuji Takada *
Naoko Takahashi *
Hiroshi Takeuchi
Fujio Cho
Mitsuo Tsukahara *
Hiroo Nobata
Tetsuro Hibino
Yosuke Fujiwara
Toshimasa Furukawa
Ichiro Hoshino
Keisuke Muratsu
Koji Murofushi *
Kaori Yamaguchi
Yasuhiro Yamashita *
Auditors Mitsutaka Kurokawa
Shigemitsu Sakuma
Toshihisa Nagura

*Olympic medalist